Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
431/2001 k správe o priebehu obhajoby Východiskovej správy SR k Dohovoru o právach dieťaťa a záveroch Výboru pre práva dieťaťa 157 16.05.2001
425/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157 16.05.2001
423/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci 157 16.05.2001
433/2001 k návrhu zákona o poštových službách 157 16.05.2001
424/2001 k návrhu zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157 16.05.2001
421/2001 k návrhu zákona o elektronickom podpise 157 16.05.2001
422/2001 k návrhu vyhlásenia vlády SR podľa článku 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na sťažnosť Odborového združenia železničiarov adresovanú Medzinárodnému úradu práce v Ženeve a k návrhu na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 157 16.05.2001
438/2001 k návrhu účasti delegácie Predsedníctva Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR na spoločnom rokovaní s Predsedníctvom Rady hospodárskej a sociálnej dohody Českej republiky 1. 6. 2001 157 16.05.2001
428/2001 k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2000 157 16.05.2001
434/2001 k návrhu spôsobu privatizácie 49%-ného podielu v spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava 157 16.05.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18