Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
421/2001 k návrhu zákona o elektronickom podpise 157 16.05.2001
422/2001 k návrhu vyhlásenia vlády SR podľa článku 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na sťažnosť Odborového združenia železničiarov adresovanú Medzinárodnému úradu práce v Ženeve a k návrhu na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 157 16.05.2001
423/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci 157 16.05.2001
424/2001 k návrhu zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157 16.05.2001
425/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 157 16.05.2001
426/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely 157 16.05.2001
427/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie 157 16.05.2001
428/2001 k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2000 157 16.05.2001
429/2001 k návrhu doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 157 16.05.2001
430/2001 k návrhu na riešenie financovania II. etapy rekonštrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Štiavnici pre potreby Cirkevného gymnázia 157 16.05.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18