Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
136/2002 k návrhu na odvolanie doterajšieho delegáta a vymenovanie nového delegáta Slovenskej republiky v Rade a Výbore rady Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) 202 13.02.2002
135/2002 k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Juhoslovanskej zväzovej republike dňa 7. októbra 2001 a o priebehu a výsledkoch návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Juhoslovanskej zväzovej republike v dňoch 12. až 14. októbra 2001 202 13.02.2002
134/2002 k správe o priebehu a výsledkoch monitorovacieho procesu Slovenskej republiky vo vzťahu k 25 hodnotiacim kritériám FATF s návrhom na realizáciu opatrení 202 13.02.2002
133/2002 k návrhu rozhodnutia o finálnej podobe Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (rozhodnutie medzi CSF a SPD) 202 13.02.2002
132/2002 k rozpracovaniu a konkretizácii opatrení vyplývajúcich zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2001, Správy o lesnom hospodárstve v SR 2001 a Správy o vodnom hospodárstve v SR 2001 202 13.02.2002
131/2002 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 6. 2. 2002 202 13.02.2002
130/2002 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom 67. zasadnutí 23. júna 1981 202 13.02.2002
129/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras 202 13.02.2002
128/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov 202 13.02.2002
127/2002 k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1303) 202 13.02.2002
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 22