Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
138/2002 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2002 202 13.02.2002
131/2002 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 6. 2. 2002 202 13.02.2002
146/2003 k návrhu .... - DôVERNÉ 202 13.02.2001
136/2002 k návrhu na odvolanie doterajšieho delegáta a vymenovanie nového delegáta Slovenskej republiky v Rade a Výbore rady Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) 202 13.02.2002
130/2002 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o rovnakých príležitostiach a rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a ženami pracovníčkami: pracovníkmi so zodpovednosťou za rodinu č. 156 z roku 1981, ktorý Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce prijala na svojom 67. zasadnutí 23. júna 1981 202 13.02.2002
144/2002 k návrhu na uskutočnenie Medzinárodných leteckých dní SIAD 2002 na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave v dňoch 8. a 9. júna 2002 202 13.02.2002
143/2002 k návrhu na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev Európy F.I.S.T.C. pretekov psích záprahov v šprinte Donovaly 2002 202 13.02.2002
142/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 170/1993 Z.z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády SR č. 189/1996 Z.z. 202 13.02.2002
129/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras 202 13.02.2002
127/2002 k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Mesiarika na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1303) 202 13.02.2002
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 22