Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
146/2008 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža - Vyhradené 85 27.02.2008
145/2008 k opatrenia na implementáciu odporúčaní zo správy o Slovenskej republike v rámci 3. kola vzájomných hodnotení Výmena informácií a spracovaných informácií medzi Europolom a členskými štátmi a medzi členskými štátmi navzájom 85 27.02.2008
144/2008 k návrhu postupu na poskytovanie sociálnych štipendií vlády SR žiakom stredných škôl na štúdium na zahraničných stredných školách na roky 2008 až 2011 85 27.02.2008
143/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade 85 27.02.2008
142/2008 k návrhu na zrušenie úlohy B. 1 uznesenia vlády SR č. 1088 z 19. decembra 2007 85 27.02.2008
141/2008 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o podpore a vzájomnej ochrane investícií 85 27.02.2008
140/2008 k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky k zmenám Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 85 27.02.2008
139/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov 85 27.02.2008
138/2008 k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR 85 27.02.2008
137/2008 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2008 85 27.02.2008
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 22