Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
306/2001 k návrhu organizačného a finančného zabezpečenia medzinárodnej konferencie „Európske nové demokracie: líderstvo a zodpovednosť“ Bratislava, 10. – 12. máj 2001 149 04.04.2001
305/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2001 149 04.04.2001
304/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štatúte Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky a štatúte Stáleho sekretariátu Rady colnej únie a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úhrade výdavkov spojených s činnosťou colnej únie 149 04.04.2001
303/2001 k návrhu na schválenie Protokolu o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992, podpísaný v Londýne 17. júna 1999 149 04.04.2001
302/2001 k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 149 04.04.2001
301/2001 k správe o činnosti Úradu jadrového dozoru SR a bezpečnosti jadrových zariadení v SR za rok 2000 149 04.04.2001
300/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za úver Slovenským elektrárňam, a.s., ktorý bude použitý v roku 2001 149 04.04.2001
299/2001 k návrhu na presun kompetencií koordinácie programov bilaterálnej pomoci členských krajín EÚ z Ministerstva zahraničných vecí SR na Úrad vlády SR 149 04.04.2001
298/2001 k analýze napĺňania bodov C.5, C.7, C.8, C.10, C.13 a C.50 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 1067/2000, bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 1108/2000 a návrhu ďalšieho postupu 149 04.04.2001
297/2001 k návrhu zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 149 04.04.2001
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12