Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
951/2004 k návrhu účasti delegácie SR na 7. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, konanej 25. - 29. októbra 2004 v Ženeve 103 06.10.2004
950/2004 k návrhu na zmenu zoznamu pracovných miest v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme v rezorte Ministerstva školstva SR, ktorých sa týka problematika zlepšenia odmeňovania v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 849 z 10. septembra 2003, schváleného uznesením vlády SR č. 80 z 28. januára 2004 103 06.10.2004
949/2004 k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2004 103 06.10.2004
948/2004 k návrhu personálnych zmien v Rade vlády SR pre informatiku 103 06.10.2004
947/2004 k návrhu Národného programu duševného zdravia 103 06.10.2004
946/2004 k správe o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu SR a návrhu tretej aktualizácie Schengenského akčného plánu SR 103 06.10.2004
945/2004 k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky, Európskou komisiou a Európskym parlamentom za účelom organizovania informačných aktivít ako súčasti informačnej a komunikačnej stratégie pre Európsku úniu 103 06.10.2004
944/2004 k systému vyrovnania finančných záväzkov voči Európskej únii v rámci programu PHARE, ktoré vyplývajú z finančných memoránd podpísaných pred rokom 1999 103 06.10.2004
943/2004 k návrhu výberu Preferovaného strategického investora pre privatizáciu Slovenských elektrární a. s. 103 06.10.2004
942/2004 k návrhu dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 103 06.10.2004
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 24