Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
961/2004 k návrhu na uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej 103 06.10.2004
960/2004 k návrhu ďalšieho postupu pri nakladaní s prebytočnou technikou 103 06.10.2004
959/2004 k návrhu na zmenu úloh B.2 a D.2 uznesenia vlády SR č. 392/2004 103 06.10.2004
958/2004 k správe o plnení úloh a súčasnom stave športu v Slovenskej republike a o pripravovaných opatreniach na skvalitnenie a sprehľadnenie finančných tokov a legislatívnych aktivít na zlepšenie podmienok pre mládežnícky, regionálny a vrcholový šport a šport pre všetkých 103 06.10.2004
957/2004 k odpočtu harmonogramu opatrení vyplývajúcich zo Súhrnnej monitorovacej správy o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ z 5. novembra 2003 – stav k 28. septembru 2004 103 06.10.2004
956/2004 k návrhu na podpis a ratifikáciu Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru 103 06.10.2004
955/2004 k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 103 06.10.2004
954/2004 k návrhu zákona o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 103 06.10.2004
953/2004 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2004 103 06.10.2004
952/2004 k návrhu na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004 103 06.10.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24