Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
945/2004 k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky, Európskou komisiou a Európskym parlamentom za účelom organizovania informačných aktivít ako súčasti informačnej a komunikačnej stratégie pre Európsku úniu 103 06.10.2004
953/2004 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2004 103 06.10.2004
960/2004 k návrhu ďalšieho postupu pri nakladaní s prebytočnou technikou 103 06.10.2004
942/2004 k návrhu dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 103 06.10.2004
956/2004 k návrhu na podpis a ratifikáciu Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru 103 06.10.2004
940/2004 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy, zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov 103 06.10.2004
955/2004 k návrhu na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií 103 06.10.2004
961/2004 k návrhu na uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Tadžickou republikou na strane druhej 103 06.10.2004
941/2004 k návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov 103 06.10.2004
949/2004 k návrhu na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2004 103 06.10.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24