Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
938/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 103 06.10.2004
939/2004 k návrhu zákona o politických stranách a politických hnutiach 103 06.10.2004
940/2004 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy, zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov 103 06.10.2004
941/2004 k návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov 103 06.10.2004
942/2004 k návrhu dodatku návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 103 06.10.2004
943/2004 k návrhu výberu Preferovaného strategického investora pre privatizáciu Slovenských elektrární a. s. 103 06.10.2004
944/2004 k systému vyrovnania finančných záväzkov voči Európskej únii v rámci programu PHARE, ktoré vyplývajú z finančných memoránd podpísaných pred rokom 1999 103 06.10.2004
945/2004 k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky, Európskou komisiou a Európskym parlamentom za účelom organizovania informačných aktivít ako súčasti informačnej a komunikačnej stratégie pre Európsku úniu 103 06.10.2004
946/2004 k správe o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu SR a návrhu tretej aktualizácie Schengenského akčného plánu SR 103 06.10.2004
947/2004 k návrhu Národného programu duševného zdravia 103 06.10.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24