Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
275/2001 k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici“ 148 28.03.2001
276/2001 k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistiareň odpadových vôd v Nitre“ 148 28.03.2001
277/2001 k návrhu aktualizovaného ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (ARNP PRENAME 2001) 148 28.03.2001
274/2001 k návrhu kontrolných opatrení na neprekračovanie výdavkov štátneho rozpočtu v rozpočtových kapitolách 148 28.03.2001
288/2001 k návrhu Ministerstva financií SR na prevzatie štátnych záruk za záväzky Fondu národného majetku SR vyplývajúce z úverových zmlúv medzi Fondom národného majetku SR, Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. a ostatnými v nich vymenovanými stranami za účelom úhrady záväzkov Ministerstva financií SR v súvislosti s úvermi poskytnutými Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava a na výplatu dlhopisov Fondu národného majetku SR vydaných podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 148 28.03.2001
291/2001 k návrhu na poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti výpravy SR na XIX. zimných olympijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách v Salt Lake City 148 28.03.2001
289/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Slovenskú autobusovú dopravu, štátny podnik Prešov 148 28.03.2001
282/2001 k návrhu na úhradu členského príspevku Slovenskej republiky do spoločného rozpočtu pozorovateľskej misie Európskej únie na území štátov bývalej Juhoslávie „European Union Monitoring Mission – EUMM“ za rok 2001 vo výške 9213 EURO 148 28.03.2001
284/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí členom vlády Slovenskej republiky 148 28.03.2001
280/2001 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre komplexné riešenie dostavby mosta cez rieku Torysu v obci Petrovany 148 28.03.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 24