Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
821/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96 19.08.2004
820/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 96 19.08.2004
819/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov 96 19.08.2004
818/2004 k návrhu zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 19.08.2004
817/2004 k návrhu zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 19.08.2004
816/2004 k návrhu zákona o správcoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov 96 19.08.2004
815/2004 Nk návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 19.08.2004
814/2004 k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 19.08.2004
813/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a o zmene a doplnení ďalších zákonov 96 19.08.2004
812/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. 96 19.08.2004