Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
562/2008 k návrhu na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na zabezpečenie rozvozu euromeny v Slovenskej republike - Vyhradené 106 20.08.2008
561/2008 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - Doverné 106 20.08.2008
560/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici 106 20.08.2008
559/2008 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 106 20.08.2008
558/2008 k správe o rokovaniach o zmene centrálnej parity a obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity 106 20.08.2008
557/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky 106 20.08.2008
556/2008 k návrhu zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 106 20.08.2008
555/2008 k návrhu zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 106 20.08.2008
554/2008 k návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 106 20.08.2008
553/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 106 20.08.2008
Stránka: 1 z 7 / Záznamy: 1 - 10 z 63