Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
435/2008 k návrhu na predĺženie vysielania príslúšnikov Policajného zboru Slovenskej republiky s cieľom ochrany Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine - Vyhradené 102 25.06.2008
434/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády SR s podpisom protokolov o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky k Severoatlantickej zmluve 102 25.06.2008
433/2008 k návrhu na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Trnave 102 25.06.2008
432/2008 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008 102 25.06.2008
431/2008 k návrhu na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 102 25.06.2008
430/2008 k návrhu na vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne 102 25.06.2008
429/2008 k systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu 102 25.06.2008
428/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh 102 25.06.2008
427/2008 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) z 20. júna 2002 formou výmeny nót 102 25.06.2008
426/2008 k návrhu Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 102 25.06.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13