Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
613/2001 k informácii a odporúčaniu Legislatívnej rady vlády SR, ktoré prijala v súvislosti s prerokúvaním návrhu zákona o štátnej štatistike 165 27.06.2001
594/2001 k návrhu cenových limitov nákupu osobných motorových vozidiel pre inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu 165 27.06.2001
604/2001 k návrhu harmonizácie vízovej politiky Slovenskej republiky s vízovou politikou Európskej únie 165 27.06.2001
591/2001 k návrhu koncepcie udeľovania štipendií vlády SR zahraničným študentom v rámci pomoci rozvojovým krajinám a krajanom na roky 2001 - 2004 165 27.06.2001
607/2001 k návrhu na odvolanie a voľbu členov prezídia Fondu národného majetku SR 165 27.06.2001
618/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Spojených štátoch mexických, Belize, Guatemalskej republike, Kolumbijskej republike, Kostarickej republike, Nikaragujskej republike, Panamskej republike, Salvádorskej republike a Venezuelskej bolívarovskej republike so sídlom v Mexiku 165 27.06.2001
615/2001 k návrhu na prehodnotenie dočasnej colnej kvóty na dovoz kukurice v roku 2001 a návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
610/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
608/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice na odplatný prevod akcií spoločnosti Globtel, a.s. Bratislava 165 27.06.2001
606/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch za I. polrok 2001 165 27.06.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 33