Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
586/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 165 27.06.2001
587/2001 k návrhu zákona o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja 165 27.06.2001
588/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 165 27.06.2001
589/2001 k stratégii a technickým kritériám na zavedenie pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T na Slovensku 165 27.06.2001
590/2001 k návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života 165 27.06.2001
591/2001 k návrhu koncepcie udeľovania štipendií vlády SR zahraničným študentom v rámci pomoci rozvojovým krajinám a krajanom na roky 2001 - 2004 165 27.06.2001
592/2001 k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v r. 2001 a východiskám pre jej ďalší rozvoj 165 27.06.2001
593/2001 k návrhu systémového riešenia poskytovania dlhodobej ústavnej starostlivosti klientom s duševnými poruchami a poruchami správania v špecializovaných zariadeniach 165 27.06.2001
594/2001 k návrhu cenových limitov nákupu osobných motorových vozidiel pre inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu 165 27.06.2001
595/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Spolkovej republiky Nemecko o konečnom riešení otvorených otázok týkajúcich sa nehnuteľností 165 27.06.2001
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 33