Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
608/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice na odplatný prevod akcií spoločnosti Globtel, a.s. Bratislava 165 27.06.2001
607/2001 k návrhu na odvolanie a voľbu členov prezídia Fondu národného majetku SR 165 27.06.2001
606/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch za I. polrok 2001 165 27.06.2001
605/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní peňažného ústavu Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom v Bratislave 165 27.06.2001
604/2001 k návrhu harmonizácie vízovej politiky Slovenskej republiky s vízovou politikou Európskej únie 165 27.06.2001
603/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac júl 2001 165 27.06.2001
602/2001 k návrhu na zrušenie úlohy D.1 pre ministra kultúry z uznesenia vlády SR č. 969 zo dňa 29. 11. 2000 k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
601/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 268/2000 bod B.2 a č. 1028/2000 bod C.1 165 27.06.2001
600/2001 k návrhu na zmenu termínu plnenia úloh B. 117, B.120, na zmenu termínu a textu úloh B. 128, B. 129 a zmenu gestora úlohy B. 127 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 165 27.06.2001
599/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR 165 27.06.2001
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 33