Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
616/2001 k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní zahraničného príspevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách 165 27.06.2001
602/2001 k návrhu na zrušenie úlohy D.1 pre ministra kultúry z uznesenia vlády SR č. 969 zo dňa 29. 11. 2000 k návrhu legislatívneho zámeru návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
601/2001 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 268/2000 bod B.2 a č. 1028/2000 bod C.1 165 27.06.2001
600/2001 k návrhu na zmenu termínu plnenia úloh B. 117, B.120, na zmenu termínu a textu úloh B. 128, B. 129 a zmenu gestora úlohy B. 127 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 165 27.06.2001
597/2001 k návrhu na zmenu článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti 165 27.06.2001
611/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania in memoriam „Rad Bieleho dvojkríža III. triedy“ pre Antona Hrubého z Argentíny 165 27.06.2001
617/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s Protokolom medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ukončení platnosti medzivládneho Protokolu zo dňa 4. augusta 1998 a o urovnaní problémov jeho čiastočného plnenia ruskou stranou 165 27.06.2001
605/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní peňažného ústavu Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom v Bratislave 165 27.06.2001
614/2001 k návrhu na uzavretie Dohody zakladajúcej Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno 165 27.06.2001
595/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Spolkovej republiky Nemecko o konečnom riešení otvorených otázok týkajúcich sa nehnuteľností 165 27.06.2001
Stránka: 2 z 4 / Záznamy: 11 - 20 z 33