Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
606/2001 k návrhu na určenie odmeny predsedom ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencovi na ochranu osobných údajov v informačných systémoch za I. polrok 2001 165 27.06.2001
607/2001 k návrhu na odvolanie a voľbu členov prezídia Fondu národného majetku SR 165 27.06.2001
608/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice na odplatný prevod akcií spoločnosti Globtel, a.s. Bratislava 165 27.06.2001
609/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
610/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
611/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania in memoriam „Rad Bieleho dvojkríža III. triedy“ pre Antona Hrubého z Argentíny 165 27.06.2001
612/2001 k návrhu účasti SR na pokračovaní 6. konferencie strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Bonne, 16. - 27. 7. 2001 165 27.06.2001
613/2001 k informácii a odporúčaniu Legislatívnej rady vlády SR, ktoré prijala v súvislosti s prerokúvaním návrhu zákona o štátnej štatistike 165 27.06.2001
614/2001 k návrhu na uzavretie Dohody zakladajúcej Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno 165 27.06.2001
615/2001 k návrhu na prehodnotenie dočasnej colnej kvóty na dovoz kukurice v roku 2001 a návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov 165 27.06.2001
Stránka: 3 z 4 / Záznamy: 21 - 30 z 33