Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
164/2001 k informácii o stave prípravy a zabezpečení vyplácania dlhopisov Fondu národného majetku SR občanom SR 142 21.02.2001
161/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 142 21.02.2001
157/2001 k návrhu Colného zákona 142 21.02.2001
171/2001 k návrhu dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 142 21.02.2001
166/2001 k návrhu integrácie hospodárenia Štátneho fondu cestného hospodárstva do kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 142 21.02.2001
170/2001 k návrhu koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a posudzovania zhody 142 21.02.2001
173/2001 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe 142 21.02.2001
175/2001 k návrhu na odvolanie JUDr. Vladimíra Gecelovského, CSc. z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany SR 142 21.02.2001
153/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 142 21.02.2001
165/2001 k návrhu na stanovenie bezpečnostných stupňov ohrozenia a pravidiel pri preprave určených ústavných činiteľov Slovenskej republiky a zahraničných predstaviteľov 142 21.02.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 25