Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
168/2001 k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku vlády Slovenskej republiky do Populačného Fondu OSN 142 21.02.2001
176/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 142 21.02.2001
174/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov 142 21.02.2001
167/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 142 21.02.2001
163/2001 k návrhu na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2001 142 21.02.2001
160/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb 142 21.02.2001
154/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR R. Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov (tlač 887) 142 21.02.2001
155/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR R. Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 888) 142 21.02.2001
152/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 902) 142 21.02.2001
158/2001 k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve 142 21.02.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 25