Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
169/2001 k správe o plnení úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 753/1999 142 21.02.2001
172/2001 k priebežnej správe o stave prípravy novely zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov na základe dokumentu „Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti“ 142 21.02.2001
162/2001 k novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 142 21.02.2001
156/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva 142 21.02.2001
159/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 142 21.02.2001
158/2001 k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve 142 21.02.2001
152/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 902) 142 21.02.2001
155/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR R. Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 888) 142 21.02.2001
154/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR R. Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov (tlač 887) 142 21.02.2001
160/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb 142 21.02.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 25