Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
163/2001 k návrhu na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2001 142 21.02.2001
167/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov 142 21.02.2001
174/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov 142 21.02.2001
176/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedeckej a technickej spolupráci 142 21.02.2001
168/2001 k návrhu na úhradu dobrovoľného príspevku vlády Slovenskej republiky do Populačného Fondu OSN 142 21.02.2001
165/2001 k návrhu na stanovenie bezpečnostných stupňov ohrozenia a pravidiel pri preprave určených ústavných činiteľov Slovenskej republiky a zahraničných predstaviteľov 142 21.02.2001
153/2001 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 142 21.02.2001
175/2001 k návrhu na odvolanie JUDr. Vladimíra Gecelovského, CSc. z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany SR 142 21.02.2001
173/2001 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe 142 21.02.2001
170/2001 k návrhu koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a posudzovania zhody 142 21.02.2001
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 25