Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
339/2008 k návrhu na aktualizáciu programu vojenských cvičení v 2. štvrťroku 2008 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia 97 21.05.2008
338/2008 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 973 zo 14. novembra 2007 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 97 21.05.2008
337/2008 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku 97 21.05.2008
336/2008 k návrhu na vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Brezne 97 21.05.2008
335/2008 k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne 97 21.05.2008
334/2008 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu 97 21.05.2008
333/2008 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2008 97 21.05.2008
332/2008 k návrhu na riešenie splácania pôžičiek poskytnutých na odstránenie následkov povodne v Prešovskom a Košickom kraji 20. júla 1998 v rámci Programu podpory rozvoja bývania na rok 1998 97 21.05.2008
331/2008 k návrhu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 97 21.05.2008
330/2008 k správe o vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR 97 21.05.2008
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 19