Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
246/2008 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - DÔVERNÉ 92 16.04.2008
245/2008 k súhrnnej výročnej správe o obchode s vojenským materiálom za rok 2007 92 16.04.2008
244/2008 k návrhu podpory výskumu a vývoja v obrannom priemysle SR na roky 2008 - 2010 92 16.04.2008
243/2008 k návrhu postupu pri výstavbe viacúčelovej športovej haly, ktorá bude využitá pri organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011 v Slovenskej republike 92 16.04.2008
242/2008 k správe o nových závažných skutočnostiach súvisiacich s projektom Cyklotrónového centra SR a priebehu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR prijatých k tomuto projektu 92 16.04.2008
241/2008 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2008 92 16.04.2008
240/2008 k návrhu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 92 16.04.2008
239/2008 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 328 z 15. apríla 2004 k využitiu limitovanej technickej asistencie na refundáciu oprávnených výdavkov a použitie refundovaných prostriedkov 92 16.04.2008
238/2008 Uznesenie 92 16.04.2008
237/2008 k sumárnemu vyhodnoteniu plnenia programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007 za roky 2004 – 2007 92 16.04.2008
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 21