Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
418/2001 Analýza ...... VYHRADENÉ 156 09.05.2001
406/2001 k delimitácii Národného programu kvality do roku 2003 a koordinácie jeho realizácie v ústredných orgánoch štátnej správy 156 09.05.2001
414/2001 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001 156 09.05.2001
404/2001 k návrhu koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005 156 09.05.2001
403/2001 k návrhu na odvolanie JUDr. Vincenta Danihela z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny 156 09.05.2001
405/2001 k návrhu na otvorenie dočasných colných kvót na dovoz vybraných komodít pre potreby rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku 156 09.05.2001
395/2001 k návrhu na použitie prostriedkov určených v roku 2000 na elimináciu dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na dovoz obilia v roku 2001 156 09.05.2001
416/2001 k návrhu na schválenie oficiálneho kandidáta Slovenskej republiky na post tretieho viceguvernéra Rozvojovej banky Rady Európy 156 09.05.2001
401/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice 156 09.05.2001
410/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 156 09.05.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26