Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
395/2001 k návrhu na použitie prostriedkov určených v roku 2000 na elimináciu dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na dovoz obilia v roku 2001 156 09.05.2001
396/2001 k návrhu realizácie uznesenia NR SR č. 1197 z 13. 12. 2000 bod A.2.c) použiť plánované finančné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 3,4 mld Sk na plošné zvýšenie tarifných platov s diferencovaným nárastom tarifných platov 156 09.05.2001
397/2001 k návrhu na zvýšenie osobitnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov v súvislosti s návrhom zákona o verejnej službe 156 09.05.2001
398/2001 k správe o výsledkoch inšpekcie práce v jadrovej energetike za rok 2000 156 09.05.2001
399/2001 k návrhu účasti delegácie SR na 89. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 5. až 21. júna 2001 v Ženeve 156 09.05.2001
400/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 156 09.05.2001
401/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice 156 09.05.2001
402/2001 k správe o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou 156 09.05.2001
403/2001 k návrhu na odvolanie JUDr. Vincenta Danihela z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny 156 09.05.2001
404/2001 k návrhu koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005 156 09.05.2001
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 26