Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
583/2010 k návrhu na určenie ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy a na vyslovenie súhlasu s vyslaním určených ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s plnením úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy 11 02.09.2010
582/2010 k návrhu na účasť delegácie SR na 54. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 20. - 24. septembra 2010 11 02.09.2010
581/2010 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2010 11 02.09.2010
580/2010 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o vykonávaní platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií, konzulárnych úradov a stálych misií 11 02.09.2010
579/2010 k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2009 11 02.09.2010
578/2010 k správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2009 11 02.09.2010
577/2010 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov 11 02.09.2010
576/2010 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 600/2008 Z. z. 11 02.09.2010
575/2010 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11 02.09.2010