Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
294/2009 k návrhu na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 147 15.04.2009
293/2009 k návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP 147 15.04.2009
292/2009 k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Rady pre reguláciu 147 15.04.2009
291/2009 k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Slovinskej republiky vedenej predsedom vlády Slovinskej republiky Borutom Pahorom v Slovenskej republike 20. apríla 2009 147 15.04.2009
290/2009 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1223 zo 6. novembra 2002 147 15.04.2009
289/2009 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 147 15.04.2009
288/2009 k správe o činnosti Cenovej rady vlády SR a o navrhovaných opatreniach na posilnenie cenovej stability a na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja 147 15.04.2009
287/2009 k návrhu na zmenu Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR 147 15.04.2009
286/2009 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2009 147 15.04.2009
285/2009 k návrhu na prijatie delegácie vlády Kórejskej republiky vedenej predsedom vlády Han Seung-soo v Slovenskej republike 22. - 23. apríla 2009 147 15.04.2009
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13