Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
70/2012 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení 87 22.02.2012
69/2012 k Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011 až 2015 87 22.02.2012
68/2012 k návrhu koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 87 22.02.2012
67/2012 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2012 87 22.02.2012
66/2012 k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady 1. a 2. marca 2012 v Bruseli 87 22.02.2012
65/2012 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na priebežnú úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach miest, obcí a obvodných úradov v Slovenskej republike 87 22.02.2012
64/2012 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 87 22.02.2012
63/2012 k návrhu na vykonanie misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu - Integrované overenie dozornej činnosti (IRRS MAAE) Úradu jadrového dozoru SR 28. mája - 8. júna 2012 87 22.02.2012
62/2012 k návrhu na vymenovanie podpredsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť reprezentujúcej občiansku spoločnosť 87 22.02.2012
61/2012 k návrhu na zrušenie a zmenu vybraných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi životného prostredia 87 22.02.2012
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23