Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
231/2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 9 31.05.2012
230/2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9 31.05.2012
229/2012 k návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 31.05.2012
228/2012 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 9 31.05.2012
227/2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9 31.05.2012
226/2012 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 9 31.05.2012
225/2012 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR 9 31.05.2012
224/2012 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 9 31.05.2012
223/2012 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2012 9 31.05.2012
222/2012 k informácii o zámeroch realizácie úhrad správnych a súdnych poplatkov, o možnostiach ich evidencie a zúčtovania 9 31.05.2012
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 29