Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
222/2012 k informácii o zámeroch realizácie úhrad správnych a súdnych poplatkov, o možnostiach ich evidencie a zúčtovania 9 31.05.2012
235/2012 k návrhu Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 9 31.05.2012
219/2012 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku 9 31.05.2012
223/2012 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2012 9 31.05.2012
237/2012 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 9 31.05.2012
232/2012 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR 9 31.05.2012
217/2012 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 9 31.05.2012
240/2012 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ 9 31.05.2012
234/2012 k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu na ochranu osobných údajov SR 9 31.05.2012
233/2012 k návrhu na vymenovanie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu 9 31.05.2012
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 29