Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
844/2004 k návrhu Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho rozvoja na rok 2004 uzavretej medzi Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a mestom Žilina 97 25.08.2004
843/2004 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v I. štvrťroku 2004 a kontroly postupu vybraných obstarávateľov pri vynakladaní verejných prostriedkov na uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby 97 25.08.2004
842/2004 k návrhu na určenie odmeny podpredsedovi Poštového regulačného úradu za I. polrok 2004 97 25.08.2004
841/2004 k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencom vlády SR 97 25.08.2004
840/2004 k návrhu na zvýšenie platových taríf a na poskytnutie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku prednostom krajských úradov životného prostredia 97 25.08.2004
839/2004 k návrhu na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s. 97 25.08.2004
838/2004 k správe o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách EÚ v 1. polroku 2004 97 25.08.2004
837/2004 k vyhodnoteniu kontrolného mechanizmu, finančného modelu podľa prílohy č. 8 a aktualizácii plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR 97 25.08.2004
836/2004 k súhrnnej správe o účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a agentúrach Európskej únie od roku 1998 do roku 2003 97 25.08.2004
835/2004 k návrhu vysporiadania realizovaných štátnych záruk prostredníctvom Fondu národného majetku SR v rokoch 2003 a 2004 97 25.08.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23