Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
833/2004 k správe o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2004 a predikcii do konca roka 97 25.08.2004
827/2004 k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Kuenz - SK, s. r. o. Košice 97 25.08.2004
826/2004 k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu OSRAM Slovakia, a. s. Nové Zámky 97 25.08.2004
839/2004 k návrhu na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s. 97 25.08.2004
842/2004 k návrhu na určenie odmeny podpredsedovi Poštového regulačného úradu za I. polrok 2004 97 25.08.2004
841/2004 k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencom vlády SR 97 25.08.2004
829/2004 k návrhu na začatie stavby rekonštrukcia inžinierskych sietí a budovy Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ríme 97 25.08.2004
831/2004 k návrhu na zmenu termínu uznesenia vlády SR č. 482 z 11. júna 2003 v bode B.1 a zmenu znenia úlohy uznesenia vlády SR č. 978 z 10. októbra 2001 v bode C.31 v znení uznesenia vlády SR č. 932 z 30. septembra 2003 bodu B.2 97 25.08.2004
825/2004 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby rekonštrukcia budov Jiskrových kasární v Košiciach pre sídlo Ústavného súdu SR 97 25.08.2004
840/2004 k návrhu na zvýšenie platových taríf a na poskytnutie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku prednostom krajských úradov životného prostredia 97 25.08.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23