Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
823/2004 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 97 25.08.2004
832/2004 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004 97 25.08.2004
830/2004 k návrhu racionalizácie postupov orgánov verejnej správy pri povoľovaní stavieb 97 25.08.2004
835/2004 k návrhu vysporiadania realizovaných štátnych záruk prostredníctvom Fondu národného majetku SR v rokoch 2003 a 2004 97 25.08.2004
822/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 97 25.08.2004
844/2004 k návrhu Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho rozvoja na rok 2004 uzavretej medzi Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a mestom Žilina 97 25.08.2004
838/2004 k správe o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách EÚ v 1. polroku 2004 97 25.08.2004
834/2004 k správe o plnení štátneho rozpočtu SR za I. polrok 2004 97 25.08.2004
828/2004 k správe o výsledkoch medzivládnej konferencie k Zmluve zakladajúcej ústavu pre Európu 97 25.08.2004
843/2004 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v I. štvrťroku 2004 a kontroly postupu vybraných obstarávateľov pri vynakladaní verejných prostriedkov na uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby 97 25.08.2004
Stránka: 2 z 3 / Záznamy: 11 - 20 z 23