Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
822/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 97 25.08.2004
823/2004 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 97 25.08.2004
824/2004 Nk návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol 97 25.08.2004
825/2004 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby rekonštrukcia budov Jiskrových kasární v Košiciach pre sídlo Ústavného súdu SR 97 25.08.2004
826/2004 k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu OSRAM Slovakia, a. s. Nové Zámky 97 25.08.2004
827/2004 k návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Kuenz - SK, s. r. o. Košice 97 25.08.2004
828/2004 k správe o výsledkoch medzivládnej konferencie k Zmluve zakladajúcej ústavu pre Európu 97 25.08.2004
829/2004 k návrhu na začatie stavby rekonštrukcia inžinierskych sietí a budovy Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ríme 97 25.08.2004
830/2004 k návrhu racionalizácie postupov orgánov verejnej správy pri povoľovaní stavieb 97 25.08.2004
831/2004 k návrhu na zmenu termínu uznesenia vlády SR č. 482 z 11. júna 2003 v bode B.1 a zmenu znenia úlohy uznesenia vlády SR č. 978 z 10. októbra 2001 v bode C.31 v znení uznesenia vlády SR č. 932 z 30. septembra 2003 bodu B.2 97 25.08.2004
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 23