Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
599/2013 k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2014 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba 78 10.10.2013
598/2013 k návrhu na posun realizácie projektu rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a na zvýšenie obstarávacej ceny a dofinancovanie verejných prác Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave 78 10.10.2013
597/2013 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2013 78 10.10.2013
596/2013 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu 78 10.10.2013
595/2013 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy 78 10.10.2013
594/2013 k Návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2014 78 10.10.2013
593/2013 k Návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2014 - 2016 78 10.10.2013
592/2013 k Návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtovému výhľadu na roky 2015 a 2016 78 10.10.2013
591/2013 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2014 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 78 10.10.2013
590/2013 k Návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na roky 2014 až 2016 78 10.10.2013
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12