Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
629/2013 k Správe o refinancovaní PPP projektu rýchlostnej cesty R1 – koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat 80 23.10.2013
628/2013 k Návrhu priebežného hodnotenia uznesenia vlády SR č. 638/2012 k Správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie 80 23.10.2013
627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ 80 23.10.2013
626/2013 k Návrhu na vymenovanie nových členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja 80 23.10.2013
625/2013 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri implementácii projektu plynovodu prepájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť 80 23.10.2013
624/2013 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2013 80 23.10.2013
623/2013 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na zasadnutí Európskej rady 24. – 25. októbra 2013 v Bruseli 80 23.10.2013
622/2013 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 80 23.10.2013
621/2013 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie 80 23.10.2013
620/2013 k Legislatívnemu zámeru autorského zákona 80 23.10.2013
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 11