Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
700/2013 k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Okresného úradu Trenčín 86 04.12.2013
699/2013 k návrhu kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva 86 04.12.2013
698/2013 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie originálnych kompetencií územnej samosprávy pre obce a VÚC pre oblasť regionálneho školstva – 4. štvrťrok 86 04.12.2013
697/2013 k návrhu na zrušenie úloh číslo 13, 14 a 15 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013 86 04.12.2013
696/2013 k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 86 04.12.2013
695/2013 k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 86 04.12.2013
694/2013 k návrhu Národného akčného plánu SR 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi 86 04.12.2013
693/2013 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2013 86 04.12.2013
692/2013 k Návrhu Štatútu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 86 04.12.2013
691/2013 k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a Ukrajine 86 04.12.2013
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16