Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
715/2013 k návrhu na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania Medzinárodnej investičnej banky 87 11.12.2013
714/2013 k návrhu na presun finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (II. pilier) do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (I. pilier) v rokoch 2014 – 2020 87 11.12.2013
713/2013 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 87 11.12.2013
712/2013 k Návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 87 11.12.2013
711/2013 k Medzirezortnému programu 06E - Podpora obrany štátu na roky 2014 až 2019 87 11.12.2013
710/2013 k návrhu na zrušenie, zmenu a doplnenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 87 11.12.2013
709/2013 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov poskytnutých v rokoch 2011 a 2012 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 87 11.12.2013
708/2013 k Návrhu Štatútu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 87 11.12.2013
707/2013 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2013 87 11.12.2013
706/2013 k návrhu na dočasné prerušenie premávky cez spoločnú štátnu hranicu s Ukrajinou na hraničnom priechode Veľké Slemence – Mali Selmenci 87 11.12.2013
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15