Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
745/2013 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 88 18.12.2013
744/2013 k návrhu na vymenovanie predsedu a podpredsedu Dopravného úradu a určenie ich funkčného platu 88 18.12.2013
743/2013 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a určenie jeho funkčného platu 88 18.12.2013
742/2013 k návrhu na prvú voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 88 18.12.2013
741/2013 k návrhu na zmenu bodu B.6 uznesenia vlády SR č. 229 zo 7. marca 2007 v znení uznesenia vlády SR č. 802 zo 14. decembra 2011 88 18.12.2013
740/2013 k Návrhu zámeru transformácie a postupu transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby 88 18.12.2013
739/2013 k Návrhu na riešenie problematiky programu EÚ Copernicus a konsolidácia národných monitorovacích sietí v SR 88 18.12.2013
738/2013 k Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) 88 18.12.2013
737/2013 k návrhu na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nedobytnosti niektorých pohľadávok štátu 88 18.12.2013
736/2013 k Postupu implementácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding v programovom období 2014 - 2020 88 18.12.2013
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 30