Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
19/2014 k Správe o plnení opatrení vyplývajúcich z 2. aktualizovaného znenia Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a 3. aktualizovanému zneniu Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky 90 15.01.2014
20/2014 k Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 - 2018 90 15.01.2014
21/2014 ku Koncepcii komplexného civilno-vojenského pôsobenia SR v medzinárodnom krízovom manažmente 90 15.01.2014
22/2014 k Návrhu akčného plánu realizácie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Dohovoru o kazetovej munícii 90 15.01.2014
23/2014 k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014 90 15.01.2014
24/2014 k Národnej stratégii na ochranu detí pred násilím 90 15.01.2014
25/2014 k Návrhu Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 90 15.01.2014
26/2014 k Návrhu Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR 90 15.01.2014
27/2014 k Návrhu Trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 90 15.01.2014
28/2014 k návrhu na prijatie Dodatku Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie 90 15.01.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 14