Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
67/2014 k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska 95 19.02.2014
68/2014 k návrhu na prístup k Pekinskej zmluve o audiovizuálnych umeleckých výkonoch 95 19.02.2014
69/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 95 19.02.2014
70/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov 95 19.02.2014
71/2014 k návrhu na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou - Rámcový úver na financovanie projektov v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 - 2013 95 19.02.2014
72/2014 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Arménskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 95 19.02.2014
73/2014 k návrhu Organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 95 19.02.2014
74/2014 k Správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013 95 19.02.2014
75/2014 k Informácii o účasti predsedu vlády SR Roberta Fica na mimoriadnom samite krajín V4 k Ukrajine (Budapešť, 29. 1. 2014) 95 19.02.2014
76/2014 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2014 95 19.02.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16