Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
92/2014 k Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia 96 26.02.2014
89/2014 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2014 96 26.02.2014
94/2014 k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Banskej Štiavnici 96 26.02.2014
86/2014 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu z 15. júna 1995 96 26.02.2014
98/2014 k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane 96 26.02.2014
97/2014 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 579 z 2. októbra 2013 a č. 586 z 9. októbra 2013 96 26.02.2014
87/2014 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2014 96 26.02.2014
93/2014 k návrhu zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 26.02.2014
85/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 96 26.02.2014
83/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 96 26.02.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16