Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
95/2014 k žiadosti o vzdanie sa funkcie prednostu Okresného úradu Banská Štiavnica a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Banská Štiavnica 96 26.02.2014
90/2014 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca roku 2013 96 26.02.2014
96/2014 k Správe č. 2 o stave prípravy kandidatúry mesta Krakov na organizovanie Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky 96 26.02.2014
88/2014 k Plánu prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014 v podmienkach SR 96 26.02.2014
91/2014 k Oceneniu športovcov - reprezentantov SR za výsledky dosiahnuté v roku 2013 96 26.02.2014
84/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 96 26.02.2014
83/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 96 26.02.2014
85/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 96 26.02.2014
93/2014 k návrhu zákona o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 26.02.2014
87/2014 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2014 96 26.02.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 16