Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
162/2014 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s. so sídlom v Bratislave a k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici 102 09.04.2014
161/2014 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 11 z 9. januára 2008 ku koncepcii Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky 102 09.04.2014
160/2014 k dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2014 102 09.04.2014
159/2014 k Návrhu na prijatie delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Bohuslavom Sobotkom - spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v Skalici 24. apríla 2014 102 09.04.2014
158/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 102 09.04.2014
157/2014 k Správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov SR v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2013 102 09.04.2014
156/2014 k Spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR 102 09.04.2014