Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
250/2014 k Správe o priebehu a výsledkoch 6. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného 24. marca až 4. apríla 2014 vo Viedni 108 21.05.2014
249/2014 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 232 zo 14. mája 2014 k Integrovanému regionálnemu operačnému programu 2014 - 2020 108 21.05.2014
248/2014 k Správe o posudzovaní Východiskovej správy Slovenskej republiky k Opčnému protokolu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch pred Výborom OSN pre práva dieťaťa a návrhu subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN pre práva dieťaťa 108 21.05.2014
247/2014 k Návrhu centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe 108 21.05.2014
246/2014 k dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2014 108 21.05.2014
245/2014 k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na neformálnom stretnutí hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ 27. mája 2014 v Bruseli 108 21.05.2014
244/2014 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108 21.05.2014
243/2014 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 108 21.05.2014
242/2014 k návrhu zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov 108 21.05.2014
241/2014 k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej, Pavla Abrhana, Martina Fronca a Pavla Hrušovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 913) 108 21.05.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 13