Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
262/2014 k Návrhu na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia kybernetickej ochrany NATO CC 14 109 28.05.2014
261/2014 k Návrhu účasti delegácie SR na 5. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) a 2. zasadnutí zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (Protokol PRTR) v Maastrichte, Holandsko, 30. jún - 4. júl 2014 109 28.05.2014
260/2014 k Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2014 - 2020) 109 28.05.2014
259/2014 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2014 109 28.05.2014
258/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 109 28.05.2014
257/2014 <div>k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov</div> 109 28.05.2014
256/2014 k Politike, zásadám a stratégii ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti 109 28.05.2014
255/2014 k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2013 109 28.05.2014
254/2014 k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2013 109 28.05.2014
253/2014 k Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2013 podľa článku 4 ods. 1 písm. a) Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 109 28.05.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12