Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
625/2014 k návrhu riešenia zabezpečenia obnovy a prevádzky rádiolokačnej techniky Vzdušných síl OS SR 137 03.12.2014
624/2014 k Analýze situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť 137 03.12.2014
623/2014 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Prešov a k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Prešov 137 03.12.2014
622/2014 k Stratégii budovania Značky kvality SK 137 03.12.2014
621/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 137 03.12.2014
620/2014 k Návrhu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020 137 03.12.2014
619/2014 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2014 137 03.12.2014
618/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z. 137 03.12.2014
617/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 137 03.12.2014
616/2014 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z. 137 03.12.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 15