Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
643/2014 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1326) 138 10.12.2014
642/2014 k návrhu Organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2015 138 10.12.2014
641/2014 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Kežmarok, Nové Mesto nad Váhom a Krupina a návrhu na vymenovanie prednostov týchto okresných úradov 138 10.12.2014
640/2014 k Celkovým početným stavom vojakov a zamestnancov a počtom hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu ako aj v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestneniu zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2015 138 10.12.2014
639/2014 k Návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie Resolute Support v Afganistane 138 10.12.2014
638/2014 k návrhu na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na financovanie projektov z oblasti bytovej a vzdelávacej infraštruktúry 138 10.12.2014
637/2014 k návrhu na zabezpečenie úloh v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) 138 10.12.2014
636/2014 k Návrh Štatútu splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros 138 10.12.2014
635/2014 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva spravodlivosti SR 138 10.12.2014
634/2014 k Aktualizácii Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike 138 10.12.2014
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 18